filesell

بررسی وضعیت خشکسالی استان فارس در سال‌های اخیر و اثرات آن بر منابع آب زیرزمینی 13 ص ورد

بررسی وضعیت خشکسالی استان فارس در سال‌های اخیر و اثرات آن بر منابع آب زیرزمینی 13 ص ورد

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی زندگی انسان است. کشور ایران با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک و نیز داشتن سطح بارندگی کمتر از متوسط دنیا در سال‌های اخیر خسارات زیادی از این بابت متحمل شده است. کاهش بارندگی و نزولات جوی اثرات متفاوتی را بر روی آب‌های زیرزمینی، رطوبت خاک و جریان رودخانه‌ها بر جای می‌گذارد. استخراج و تحلیل هیدروگراف آبخوان‌ها و منحنی بارش از نیازهای اساسی برنامه‌ریزی‌های مدیریتی کشاورزی و منابع آب محسوب می‌شود که در مقیاس‌های زمانی متفاوت، اثرات خشکسالی را بر کاهش منابع آب و تشدید بحران کمبود منابع آب نشان می‌دهد. در این پژوهش بر اساس بررسی وضعیت جوی، مقادیر بارندگی و سطح ایستابی سفره‌های آب زیرزمینی وضعیت خشکسالی مناطق منتخب استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است. واضح است که خشکسالی به‌صورت غیرمستقیم از طریق کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی از منابع آب سطحی، افزایش برداشت از طریق چاه‌های عمیق جهت مصارف کشاورزی، افزایش دما و تبخیر و تعرق و تغییر نوع بارش درنتیجه کاهش میزان تغذیه از بارش‌های جوی و ... بر م ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما