filesell

سیاهه تجاری یا فاکتور فروش، سندی که توسط فروشنده ذینفع صادر و دلالت بر اجرای قرارداد پروفرما اینویس دارد

سیاهه تجاری یا فاکتور فروش، سندی که توسط فروشنده ذینفع صادر و دلالت بر اجرای قرارداد پروفرما اینویس دارد

فرمت : ورد 2007== تعداد صفحات : 43 ============ سیاهه تجاری یا فاکتور فروش سندی است که توسط فروشنده ذینفع صادر   و دلالت بر اجرای قرارداد پروفرما   اینویس وسیله وی را دارد در حالی که پروفرما / اینویس از اولین سندی است که فروشنده آن را صادر   و در آن فروشنده اعلام می دارد کالای با مشخصات مندرج در آن را با شرایط و قیمت ارز درج شده می‌تواند تا تاریخ ... در محل ... تحویل دهد لیکن سیاهه تجاری در واقع سندی است دال بر اجرای پروفرما / اینویس ماده ۱۸ از ۶۰۰ UCP در خصوص سند سیاهه ی تجاری آورده است سیاهه تجاری توسط ذینفع اعتبار اسنادی به عنوان درخواست کننده اعتبار و به ارز اعتبار باید صادر شود و نیازی به امضاء توسط ذینفع   با ممهور شدن به مهر ذینفع هم ندارد . ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما