filesell

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . آزمایش برنولی چیست توزیع دوجمله ای چیست میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای حل چند مثال احتمال موفقیت و نمودار توزیع دو جمله ای محتمل ترین پیشامد در توزیع دو جمله ای؛ در توزیع دو جمله ای بیشترین احتمال در چه نقطه ای رخ می دهد نحوه استفاده از جدول توزیع دو جمله ای تصحیح پیوستگی چیست تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله ی توزیع نرمال تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله ی توزیع پواسن ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما