filesell

نقش باکتری در ارولوژی

نقش باکتری در ارولوژی

1-باکتری ها در دستگاه ادراری تناسلی ، میکروبیوتا  2- عفونت ها در دستگاه ادراری  3-مکانیسم های پاتوژنیک پاتوژن های ادراری  4- پاتوژنیسیس سپسیس ادراری و درمان  5- عفونت های ناشی از بیوفیلم 6-مدیریت عفونت  7- استفاده از پروبیوتیک در درمان .... ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما