filesell

نمونه اجرا شده تست گودیناف

نمونه اجرا شده تست گودیناف

نمونه انجام شده آزمون گودیناف       شامل: نمونه اجرا شده آزمون گودیناف + فرم خام + فایل توضیحات آزمون تعداد صفحات: 6 + 7 نوع فایل: PDF  (نمونه اجرا شده  و فرم خام)  + WORD  (توضیحات آزمون)      قسمتی از متن:  روش محاسبه : ۱ -  نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از  ۵۱  بیشتر تجاوز نمی کند) ۲ -  با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره  ۱)  نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید . ۳ -  اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال  ۴۰  باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره  ۱ )  نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که  ۱۳  می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس  ۱۳ (  که سن عقلی کودک است) را در عدد  ۱۲ (  ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال  ۱۲  ماه دارد)   سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال  ۱۰  سال و  ۳  ماه دا ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما