فایل : ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با استفاده از روش فازی

دسته : فنی و مهندسی

ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با استفاده از روش فازی

در این تحقیق پس از بررسی مدل های مختلف پیش بینی عمر خستگی روسازی، به عوامل تاثیرگذار بر عمر خستگی روسازی پرداخته شد. برخی از این عوامل مربوط به شرایط آزمایشگاهی و محیطی و برخی دیگر به ساخت نمونه مربوط می شدند. پس از بررسی و شناخت این عوامل مرتبط سعی شد مدلی با استفاده از منطق فازی برای تخمین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه ارائه شود. مدل ارائه شده شامل سه قسمت ورودی، موتور استنتاج و خروجی می باشد. در مرحله اول پنج متغیر بعنوان ورودی در نظر گرفته شدند که عبارتند از: دما، تنش، درصد قیر، درصد فضای خالی و نشانه درجه نفوذ. این عوامل با توجه به تاثیرگذاری بر عمر خستگی و اطلاعات موجود آزمایشگاهی در نظر گرفته شدند. برای هر یک از این متغیرها توابع عضویتی خاصی نیز در نظر گرفته شد که دامنه این توابع با توجه به شرایط آزمایشگاهی تعریف شدند. در مرحله دوم متغیر خروجی به عنوان عمر خستگی تعریف شد. توابع عضویت مربوط به آن در دامنه ۶/۱ تا ۷ تعریف شد که نشان دهنده لگاریتم عمر خستگی است. در مرحله سوم برای نتایج موتور استنتاج سیستم ۷۴۴ قانون که بصورت توصیفی هستند، نوشته شدند. در نهایت نتایج حاص …

دریافت فایل : برای دانلود در کادر زیر بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید . هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. فایل ها دارای پشتیبانی هستند و پس از خرید لینک دانلود خدمتتان ارایه خواهد شد .

با تشکر از انتخاب شما