فایل : بررسي رابطه بين وضعيت روسازي و عملکرد راه

دسته : فنی و مهندسی

بررسي رابطه بين وضعيت روسازي و عملکرد راه

برای تعیین عملکرد راه می توان از پارامتر های مختلفی نظیز حجم، سرعت، ایمنی، وضعیت روسازی استفاده کرد. یکی از این پارامتر های مرتبط با ایمنی تعداد تصادفات می باشد. تحقیقات بسیاری درباره بررسی روابط بین پارامترهای محتلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولی در زمینه پارامتر های مختلف روسازی راه و بررسی آن بر سطح عملکردی راه ( خصوصا شاخص های گوناگون تصادفات ) مطالعات جامع و کافی خصوصا در ایران صورت نگرفته است. در مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است، ارتباط نرخ تصادفات با فراوانی تصادف در حیطه تعداد باند ها، عرض باند، وجود خط میانه نوع خط میانه، عرض شانه، AADT، چگالی دسترسی، تعداد تقاطع های مشاهده شده در هر بخش جاده، محدودیت سرعت، درجه قوس قائم، قوس افقی، طول قطعه راه، وضعیت آب و هوا، زمان هر روز هفته و سایر متغیر های موثر پرداخته اند. در این رساله سعی شده است که پارامتر های مختلف روسازی یکی از راه های کشور مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آن با شاخص های مختلف تصادفات بدست آید. در این راستا محور مشهد – باغچه، باغچه – تربت حیدریه تا سه راهی شادمهر از لحاظ پارامتری موثر در وضعیت روساز …

دریافت فایل : برای دانلود در کادر زیر بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید . هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. فایل ها دارای پشتیبانی هستند و پس از خرید لینک دانلود خدمتتان ارایه خواهد شد .

با تشکر از انتخاب شما